Kategorideki Diğer Yazılar

YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI VE BU SUÇLARLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLE

Murat Volkan Dülger*

 

 
Bu tebliğin konusunu 5237 sayılı YTCK’da bilişim suçlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve bu suç tipleriyle mücadelede alınması gereken önlemler oluşturmaktadır. Aslında bilişim suçları ve bunlarla mücadele yöntemleri çok geniş bir incelemeyi ve öncesinde bu konuyla ilgili çeşitli kavram ve tanım sorunlarının belirtilmesini ve bunların açıklanmasını gerektiren geniş bir konudur. Ancak bu çalışmanın bir tebliğ olması dolayısıyla, öğretide bu konuyla ilgili olarak yer alan tartışmalara ve ilgili suç tiplerinin ayrıntılı olarak açıklamasına yer verilmeden, konu hakkında kısa bir bilgi edinilmesi amacıyla açıklamalar yapılacak ve böylelikle, çalışmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmasından olabildiğince kaçınılacaktır.

*     Avukat; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı doktora öğrencisi.

I.          YTCK’da DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI

 
A.        TCK ile YTCK’da Düzenlenen Bilişim Suçlarının Karşılaştırılması

 
B.        Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç  Tipleri
1.        Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu (m.243)
2.         Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu (m.244/1-2)
C.     Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tipleri
3.         Verilerin yok edilmemesi suçu (m.138)
E.        YTCK’da Bilişim Suçlarıyla İlgili Olarak Getirilen Eleştiriler
http://www.urova.fi/home/oiffi/enlist/ commentary/ computer crime. html, 21.12.2004.

 
Salıcı, Berfu/İsmail Güneş, “İnternette Güvenlik ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor Mu?” (Çevrimiçi) http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=243, 14.04.2004.

 
Sokullu Akıncı, Füsun, “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde Yer Alan Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve İnternette Çocuk Pornografisi” İÜHFM, İstanbul, C:LIX S:1-2, 2001, s.11-38.

 
Tanyol, Tuğrul, “Anarşizm ve İnternet”, Cogito İnternet: Üçüncü Devrim, Yapı Kredi Yayınları, S:30, Kış 2002, s.204-210.

 
Uzunay, Yusuf, “Dijital Saldırılar, Emniyet Güçleri Açısından Önemi ve Korunma Yolları”, PBD, Ankara, C:5, S:2, 2003, s.131-146.

 
Ünver, Yener, “Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Kanunu Tasarısının İnternet Açısından Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C:LIX S:1-2, İstanbul, 2001, s.51-153.

 
Yamaç, Fatih/Semih Dokurer, Mehmet Özcan, “Bilişim Suçları”, (Çevrimiçi) http://inet-tr.org.tr/inetconf7/bildiriler/86.doc, 11.04.2004.

 
Yazıcıoğlu, Yılmaz, “Bilişim Suçları Konusunda 2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, İstanbul, Y:1, S:1, Ocak-Mart 2004, s.172-185.